Regulamin zakupów | Ergonomiczne meble dla dzieci

Regulamin zakupów

 

 

Dostępny pod adresem hwww.mollbiurka.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Projekt 03 Sp. z o.o., ul. Biała 4 / 81
00-895 Warszawa  nr. KRS: 0000869116, nr NIP: PL 5272941966, Regon 378563097.

Dane adresowe: adres do korespondencji / adres do zwrotu towaru:

GALERIA MEBLI STYLOWY DOM
ul. Generała Józefa Hallera 184/3,

53-203 WROCŁAW

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres e-mail: info@mollbiurka.pll lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie sklepu (formularz szybkiego kontaktu: „Zadaj nam pytanie”). Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy w poniedziałki od12:00 do 18:00 od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00.

 

Regulamin sklepu internetowego mollbiurka.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.
Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mollbiurka.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep)  – serwis internetowy dostępny pod adresem mollbiurka.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Projekt 03 Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku poz. 827)

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru za cenę i na warunkach podanych przez Sprzedającego.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem mollbiurka.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa z art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy działający pod adresem mollbiurka.pl, prowadzony jest przez jest przez Projekt 03 Sp. z o.o., Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000869116

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności 

a) zasady korzystania ze sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) korzysta ze sprzętu komputerowego z zaktualizowanym oprogramowaniem z dostępem do Internetu

b) przeglądarki internetowe w wersjach minimum: Internet Explorer 8, Fire Fox 5, Google Chrome 11.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do bezpiecznego, wyposażonego w odpowiednie programy i w sposób należyty zabezpieczonego stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mollbiurka.pl  lub pod adresem http://mollbiurka.pl/index.php?p=regulamin oraz sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

3.2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja treści Regulaminu Sklepu, podanie prawidłowych i prawdziwych danych oznaczonych, jako obowiązkowe do realizacji Zamówienia przez Sklep.

3.3. Projekt 03 Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie składania Zamówienia w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Projekt 03 Sp. z o.o.za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Projekt 03 Sp. z o.o.

3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) korzystania ze sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych klientów oraz dla Projekt 03 Sp. z o.o..

e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

g) poszanowania polityki handlowej Sprzedawcy .

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach: w poniedziałki od 12:00 do 18:00 od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Klient może złożyć zamówienie osobiście w siedzibie GALERIA MEBLI STYLOWY DOM, ul. Generała Józefa Hallera 184/3, 53-203 WROCŁAW w godzinach otwarcia (powyżej).

W przypadku Zamówień telefonicznych Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia, jak w przypadku zamówienia złożonego w formie elektronicznej (poniżej)

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową mollbiurka.pl, dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty (z uwzględnieniem atrybutów) oraz informacje dostępne na stronie, po ścisłym zapoznaniu się z ich treścią.

4.3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Realizuj zamówienie”.  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie potwierdzenie złożonego zamówienia. Potwierdzenie będzie podsumowaniem złożonego Zamówienia i będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z treścią Regulaminu, podanie i sprawdzenie poprawności danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Realizuj zamówienie”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Projekt 03 Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie Zamówienia z mollbiurka.pl...”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia w załączniku w PDF tj.:

1. dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

2. opis produktu ( np. ilość, kolor,)

3. jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

4. cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m. in. płatności i dostawy, jeżeli takie występują)

5. sposób płatności i warunki skierowania Zamówienia do realizacji (warunkiem skierowania zamówienia do realizacji jest 30% przedpłata)

6. wybranej formie płatności

7. formie dostawy (przesyłka kurierska lub inna preferowana przez Klienta forma dostawy, o której mowa poniżej „Dostawa”)

8. terminie dostawy

9. terminie zapłaty

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodniej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów  odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy kurierskiej ponosi Sklep – informacje powyższe dostępne pod adresem http://mollbiurka.pl/index.php w module koszyka. Dodatkowo koszty dostawy kurierskiej są wskazane w czasie składania Zamówienia.

Jeżeli Klient preferuje odbiór własny lub dostawę transportem sprzedającego, proszony jest o kontakt telefoniczny (+48 71 786 83 71, +48 71 796 69 33 w godzinach pracy podanych powyżej) ze Sklepem.

W wypadku wyboru opcji dostawy transportem sprzedającego, Sprzedawca zastrzega sobie z prawo do ustalenia warunków (kosztów i terminu dostawy)

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i skierowania go do realizacji. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy. W przypadku zamówień z opcją płatności "przedpłata", zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni od momentu zaksięgowania zapłaty na rachunku Sklepu.

5.4. Znaczna część asortymentu ze względów transportowych wysyłana jest w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

5.5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

5.6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba, że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

5.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

5.9. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

5.10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu mollbiurka.pl oraz sporządzić jego wydruk.

5.11. W przypadku sprzedaży ratalnej, czas dostawy zostaje wydłużony o czas trwania procedury kredytowej, a w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.
 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VATi koszt przesyłki kurirskiej na terenie kraju. Znajdujące się w Sklepie oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia płatności:

a) przelewem na numer konta bankowego: 

Projekt 03 SP. z o.o. : Bank BNP Paribas nr. rachunku 79 1600 1462 1869 5105 4000 0001

b) gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem)

c) kredyt ratalny Santander Consumer

Płatności można dokonywać przez kilka różnych form dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo.

 

VII Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy.

7.1.. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:

  • kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,
  • kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:

1. jeżeli na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,

2. Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 14 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.

 

7.3. Klient może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w szczególności na piśmie i wysłane na adres korespondencyjny Sklepu: GALERIA MEBLI STYLOWY DOM, ul. Generała Józefa Hallera 184/3, 53-203 WROCŁAW; lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sklepu: info@mollbiurka.pl. Formularz odstąpienia jest dostępny poniżej

7.4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy we wskazany wyżej sposób, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. 8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.10. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.12. Zwroty towaru powinny być kierowane na adres: GALERIA MEBLI STYLOWY DOM
ul. Generała Józefa Hallera 184/3, 53-203 WROCŁAW. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury lub dokumentu zamówienia lub w inny sposób udokumentować zakup towaru.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

GALERIA MEBLI STYLOWY DOM

ul. Generała Józefa Hallera 184/3,

53-203 WROCŁAW

e-mail: info@mollbiurka.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy:……………

Dane konsumenta:

………………………………………
(Imię i nazwisko)
………………………………………
………………………………………
(Adres)
………………………………………
(Data)
………………………………………
(podpis, jeżeli formularz jest wysyłany
 w wersji papierowej)
                                              

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

8.2.Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m. in.

a) wysyłanie wiadomość e-mail na adres info@mollbiurka.pl

b) listownie na adres GALERIA MEBLI STYLOWY DOM ul. Generała Józefa Hallera 184/3, 53-203 WROCŁAW

c) dzwoniąc pod nr +48 71 796 69 33 lub 604281985 (możliwy w poniedziałki od12:00 do 18:00 od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, w soboty od 10:00 do 14:00.)

8.3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

8.4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

8.5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 8.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 

8.6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

8.7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8.9. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

8.10. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Projekt 03 Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Projekt 03 Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego może zgłaszać pisemnie na adres: GALERIA MEBLI STYLOWY DOM, ul. Generała Józefa Hallera 184/3, 53-203 WROCŁAW; mailowo na adres info@mollbiurka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, szczegółowo opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Projekt 03 Sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.